This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Dhunë psikologjike

Mësoni si ta njihni dhunën psikologjike

Dhuna psikologjike përfshin veprime dhe sjellje degraduese, kërcënuese, frikësuese, diskriminuese, diskriminuese, përqeshese ose forma të tjera të trajtimit armiqësor apo refuzues të fëmijës nga prindërit, motra, vëllai, gjyshi, gjyshja, përfaqësuesi ligjor, mësuesit, një I afërm I familjes ose çdo person tjetër që e ka për detyrë të kujdeset për fëmijën.

  Të dhëna për fëmijën në rrezik

  Gjinia
  DjalëVajzë  Informacion mbi abuzimin

  Gjinia e Abuzuesit
  FemërMashkull  Kontakte

  Fushat e shënuara me * janë të detyruara

  Raporto Tani? Ne jemi këtu për ty

  Dhunë psikologjike

  Dhunë fizike

  Abuzim seksual

  Neglizhim

  Shfrytëzim I fëmijës

  Bullizëm

  Abuzim online