This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Termi “mbrojtja e fëmijëve” është një term i ri në Shqipëri, kjo edhe për shkak se mbrojtja e fëmijëve u rregullua me ligj vetëm në vitin 2010. Ndërkohë që shtetet perëndimore, që mbas vitit 1945 e në vijim, filluan të ndërtonin sisteme të plota të mbrojtjes së fëmijës, të cilat me kohë kanë ardhur duke u modernizuar dhe përshtatur me realitetin dhe problemet me të cilat përballen fëmijët.

Ligji “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve” në Shqipëri, në Nenin 3, paragrafin 8 të saj, e përkufizon mbrojtjen e fëmijëve, si më poshtë:

Neni 3
“Mbrojtje e fëmijës” është parandalimi dhe përgjigjja ndaj dhunës, keqtrajtimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit të fëmijës, përfshirë rrëmbimin, shfrytëzimin seksual, trafikimin dhe punën e fëmijës.

 

Ndërsa një sërë organizatash nndërkombëtare për fëmijët e përkufizojnë mbrojtjen e fëmijës si:

Masat dhe strukturat për të parandaluar dhe reaguar ndaj abuzimit, neglizhencës, shfrytëzimit dhe dhunës ndaj fëmijës.

Në terma më të thjeshtë, mbrojtja e fëmijëve nënkupton mbrojtjen e fëmijëve nga dëmtimi. Dëmi përfshin dhunën, abuzimin, shfrytëzimit dhe neglizhencës. Qëllimi i mbrojtjes së fëmijëve është të promovojë, mbrojë dhe përmbushë të drejtat e fëmijëve për mbrojtje nga abuzimi, neglizhimi, shfrytëzimi dhe dhuna, siç shprehet në Konventën e KB për të drejtat e fëmijëve dhe të tjera.