This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Material për abuzim seksual të...

Gjeni më poshtë se si të raportoni abuzimin seksual ndaj fëmijëve në faqet e rrjeteve sociale më të përdorura: